Chirashi Salmon

Chirashi Salmon
Lachs, Avocado, Reis