Temaki Shake

Temaki Shake
Lachs, Avocado, Reis, Sesam